fbpx

מבוא

 1. פסטיבל כנרת לסרטי טבע ומסע 2024 (להלן: "הפסטיבל") מופק ומנוהל על-ידי גדי נמט, יגאל לרנר.
 2. הפסטיבל יתקיים בין התאריכים 27.3-30.03.24 ויקיים, גם השנה, תחרות נושאת פרסים לסרטי מסעות ע"ש מוטי קירשנבאום(להלן: "התחרות").
 3. התחרות היא של סרטי מסע דוקומנטריים קצרים מכל העולם.
 4. התקנון להלן הינו תקנון מחייב עבור יוצרת/ות סרט המעונינת/ות להגיש סרט קצר למועמדות להשתתפות בתחרות וכן ליוצרת/ות אשר סרטן נבחר להשתתף בתחרות.
 5. תקנון זה מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.
 6. הגשת סרט קצר, כפי הגדרתו בתקנון זה, למועמדות להשתתף בתחרות בפסטיבל מהווה הסכמה של יוצרת/ות הסרט לתנאי תקנון זה ויחייבו את יוצרת/ות הסרט הקצר, לכל דבר ועניין.
 7. הגשת סרט למועמדות לתחרות, אין משמעותה אישור השתתפות בתחרות אלא רק רישום לצורך שלב המיון שבסופו ייבחרו הסרטים אשר ישתתפו בתחרות.

הגדרת סרט לצורכי התחרות

הגדרת סרט לצורכי התחרות:

 1. סרט מסעות דוקומנטרי.
 2. משך הסרט – עד 15 דקות.
 3. סרטים קצרים יוגשו למיון ע"י יוצרות עצמאיות מכל העולם.

שלב
ההרשמה
לתחרות

 1. תקופת ההרשמה לשלב המיון לתחרות תחל ביום ב' 10.2024 ותסתיים ביום ד' 25.1.2024.
 2. ההרשמה לשלב המיון לתחרות תתבצע באמצעות אתר בית גבריאל בכתובת – https://betgabriel.smarticket.co.il/ באתר https://filmfreeway.com/galilee ובמייל bg@betgabriel.co.il
 3. הרשמה של סרט עצמאי לשלב המיון תוגש על-ידי הבמאית או באת כוחה בצירוף הצהרה שהמגישה היא בעלת מלוא זכויות היוצרים להפצתו.
 4. הסרט שיוגש במסגרת הרישום יועלה על-ידי המגישה לאינטרנט באתר vimeo ויוצרת/ות הסרט יספקו לפסטיבל זמינות לצפייה בו באמצעות קישור מקוון בצירוף סיסמא.
 5. רישום סרט למועמדות להשתתף בתחרות מהווה גם הצהרה של המגישה כי השימוש בסרט אינו מהווה הפרה של כל דין ובכלל זה קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו לרבות פגיעה בצד שלישי כלשהו.
 6. מייל המאשר את קליטת פרטי ההרשמה ישלח למגישה/יוצרת. על מגישת/יוצרת/ות הסרט לוודא קבלת מייל וכי לא תישמע כל טענה ממגישת/יוצרת/ות סרט שלא פעל כאמור.

שלב
המיון
לתחרות

 1. המיון לתחרות יתבצע על-ידי הנהלת הפסטיבל ועל-פי שיקול דעתה ותורכב מבעלות/י מקצוע בתחום הקולנוע.
 2. מספר הסרטים אשר יבחרו על-ידי ועדת המיון להשתתף בתחרות ייקבע על-ידי הנהלת הפסטיבל ועל-פי שיקול דעתה.
 3. זהות הסרטים אשר ייבחרו תפורסם על-ידי הנהלת הפסטיבל באתר הפסטיבל והודעה מתאימה על כך תישלח ליוצרת/ות הסרט בדוא"ל על-ידי מפיקי התחרות.

שלב
התחרות ופרסים/
מענקים

 1. על יוצרת/ות סרט שהתקבל לתחרות להגיש עותקי הקרנה סופיים של הסרט, לא יאוחר מיום ה- 10.2.24.
 2. הסרטים הנבחרים יוצגו בפסטיבל בגרסה העברית, במידה והסרט דובר שפות נוספות באחריות היוצרות/ים לתרגם בהתאמה לעברית.
 3. היוצרות/ים יגישו תקציר בעברית של עד 100 מילים.
 4. חבר השופטים בתחרות יקבע את זהות הסרט הזוכה בפרס השופטות/ים מקרב הסרטים אשר ישתתפו בתחרות. בחירת הסרט הזוכה תהיה הוגנת, אובייקטיבית, נטולת פניות ונקיה מניגוד עניינים.
 5. בחירת הסרט הזוכה בפרס חביב הקהל תיערך על ידי קהל הצופים באולם מיד בתום הקרנת סרטי התחרות ותפוקח על ידי מנהלי הפסטיבל.
 6. הפסטיבל שומר לעצמו את הזכות לערוך שינוי בנוסח הסינופסיס שהגיש/ו היוצרת/ות של הסרט.
 7. פרסי התחרות יוענקו לבמאי/ת הסרט או בא כוחה/ו.
 8. הנהלת הפסטיבל שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להרחיב או לצמצם את קטגוריות הפרסים/המענקים וחלוקתם.
 9. מתן, ערך וסוג הפרס לסרטים הזוכים נתון לשיקול דעתם של מנהלי הפסטיבל.
 10. במאיות הסרטים המשתתפים בתחרות יהיו זכאים לכניסה חינם לכל סרטי הפסטיבל.

כללי

 • הנהלת הפסטיבל אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שיגרמו למגיש/ה ו/או למי מיוצרי/ות הסרט ו/או מי מטעמם/ן בקשר עם השתתפותן/ם בשלב המיון לתחרות ובתחרות ולרבות בשל אי קבלת הסרט להשתתפות בתחרות.
 • הנהלת הפסטיבל רשאית להקרין כל סרט שהתקבל לתחרות, במספר ובמועדים שייבחרו על ידה במהלך ימי הפסטיבל.
 • הנהלת הפסטיבל רשאית להפסיק ולבטל את התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הנמקה.
 • מגיש/ת סרט ו/או יוצרת/ות הסרט מתחייב לפצות את מפיקי הפסטיבל ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרם כתוצאה מהפרת הצהרה ו/או התחייבות של המגיש/ה בקשר לסרט.
 • יוצרי/ות הסרטים המתקבלים לתחרות יחויבו לשתף פעולה באופן מלא עם מערך יחסי הציבור של הפסטיבל, על מנת לקדם את הקרנת הסרט בפסטיבל.
 • סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לכל סכסוך בנוגע לתקנון זה ו/או בקשר לסרט ו/או לכל שימוש בסרט ו/או כל עניין אחר הקשור לפסטיבל תימסר לבית המשפט המוסמך בעיר טבריה.
דילוג לתוכן